Биология - Хохряков, Андрей Павлович - Именем Хохрякова названы

08 февраля 2011


Оглавление:
1. Хохряков, Андрей Павлович
2. Именем Хохрякова названыВнутриродовые таксоны

  • Rhizomatopteris sect. Khokhrjakovia Tzvelev

Виды

  • Androsace khokhrjakovii Mazurenko
  • Astragalus khokhrjakovii Sytin et Podlech
  • Salix khokhriakovii A.K.Skvortsov
  • Saxifraga khokhrjakovii Zhmylev
  • Vicia khokhriakovii Vorosch.

Внутривидовые таксоны

Голубика
  • Vaccinium uliginosum subsp. khokhrjakovii Mazurenko


Просмотров: 7772


<<< Холлдоблер, Берт
Цыпкин, Леонид Борисович >>>